Примерен формат на кода:
  променлива a, b, c
a=попитай "Въведете страна на триъгълник a"
b=попитай "Въведете страна на триъгълник b"
c=попитай "Въведете страна на триъгълник c"
променлива S
променлива p
ако a>0 и b>0 и c>0 и a<b+c и b<a+c и c<a+b тогава
  p=(число a+ число b+число c)/2
  S = корен квадратен (p*(p-a)*(p-b)*(p-c))
  отпечатай "Лицето на триъгълника е: "+S        
иначе
  отпечатай "Този триъгълник е с невалидни страни. "
край